Algemene voorwaarden
Hier de algemene voorwaarden
1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- www.paulaspetstore.nl is de naam van de website en is eigendom van Paula's Pet Store, gevestigd te De Hoeve, met verkoop via www.paulaspetstore.nl Paula's Pet Store is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 604417153
- "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
- "Product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Paula's Pet Store en u door of via Paula's Pet Store binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
- "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Paula's Pet Store gesloten worden en waarbij Paula's Pet Store partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Paula's Pet Store middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Paula's Pet Store worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Paula's Pet Store worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Paula's Pet Store ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Paula's Pet Store heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Paula's Pet Store zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Paula's Pet Store de aankoopprijs van het product dient te verhogen, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Paula's Pet Store te melden.
3.2 De overeenkomst tussen Paula's Pet Store en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Paula's Pet Store middels het volledig en correct invullen van het formulier op de website van www.paulaspetstore.nl;
(b) vervolgens op de verstuurbutton geklikt hebt op de website van www.paulaspetstore.nl;
(c) hierna bevestigd hebt dat de door u verstrekte gegevens juist zijn;
(d) hierop van Paula's Pet Store op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Paula's Pet Store uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van Paula's Pet Store in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden.
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;
(f) het e-mailadres van www.paulaspetstore.nl, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Paula's Pet Store gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Paula's Pet Store.
3.5 De administratie van Paula's Pet Store geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Paula's Pet Store verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Paula's Pet Store verrichtte leveringen. Paula's Pet Store erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4.BEZORGEN EN BEZORGKOSTEN
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief BTW (tenzij anders vermeld), en zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Paula's Pet Store. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Paula's Pet Store kunnen worden uitgesloten.
4.3 Bezorgkosten zijn nimmer inbegrepen in de verkoopprijs tenzij aangegeven/geoffreerd.
4.4 De door Paula's Pet Store opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Paula's Pet Store overschreden wordt, zal Paula's Pet Store u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met www.paulaspetstore.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Paula's Pet Store te melden.
4.6 De standaard verzendkosten zijn op basis van verzending binnen Nederland. In overleg leveren wij ook internationaal.

5. RETOURNEREN
5.1 Goederen kunnen binnen zeven werkdagen na ontvangst worden geretourneerd indien van tevoren gemeld via info@paulaspetstore.nl. De goederen dienen aangeleverd te worden in ongebruikte, originele en onbeschadigde verpakking.
5.2 Paula's Pet Store behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan die van Paula's Pet Store of de leverancier van het product) is beschadigd.
5.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Paula's Pet Store schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Paula's Pet Store u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Paula's Pet store heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
5.4 De kosten die gemaakt worden voor het retourneren van een product zijn in eerste instantie voor de koper, in overleg wordt hier een passende reactie op gegeven.

5.5 Producten die speciaal voor de koper zijn gemaakt kunnen niet geretourneerd worden. Hier zijn voorbeelden van gemaild en goedgekeurd door de koper.

6. GARANTIES
Op de door Paula's Pet Store geleverde producten bestaat geen garantie (tenzij anders vermeld staat), echter alleen omruilgarantie wanneer het product bij levering defect is. Dit alles gezien het feit de producten aangeboden door Paula's Pet Store geen fabrieksgaranties kennen en dit ook niet vereisen. Bij het gebruik van de producten dient u erop te letten deze niet in contact te brengen met eventuele schadelijke factoren van buitenaf.

7. KLACHTEN
7.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Paula's Pet Store serieus in behandeling worden genomen.
7.2 U dient een klacht kenbaar te maken via e-mail: info@paulaspetstore.nl.
7.3 Paula's Pet Store zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Paula's Pet Store zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch berichten.

8. RECHTSPOSITIE
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Paula's Pet Store is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.